Projekty

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Projekty

Kategoria:

logo cyfrowobezpiecznipl1

I LO od września do grudnia br. uczestniczy w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl - BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA”. Jest to ogólnopolski projekt, skierowany do szkół przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W projekcie udział  bierze ok. 10% szkół w Polsce. Celem projektu jest zwiększenie  bezpieczeństwa korzystania przez uczniów z technologii cyfrowych.

W ramach  w projektu:

 • Przygotujemy Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, z udziałem edukatora projektu
 • Przeprowadzimy cykl lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa cyfrowego
 • Opracujemy Regulamin Bezpieczeństwa Cyfrowego
 • Powołamy Szkolnego Mentora  Cyberbezpieczeństwa
 • Opracujemy kolejne scenariusze lekcji wychowawczych
 • Wyślemy nauczyciela na kurs dotyczący właściwego wykorzystywania Internetu w szkole
 • Zorganizujemy w klasach spotkania z policją na temat przeciwdziałania cyberprzemocy
 • Opracujemy wspólnie z uczniami stronę internetową na temat mądrego korzystania z sieci
 • Zapewnimy udział naszych nauczycieli w specjalnym kursie e-learningowym Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci?
 • Zaangażujemy całą społeczność szkolną do udziału w projekcie

Koordynatorami projektu są: p. Monika Paterek - Chojnacka i p. Iwona Pyra - Mecka

cyberprzemoc

Kategoria:

   W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę od września do grudnia b.r. realizujemy w naszej szkole projekt „Vivat Niepodległa!”.

   Nasze działania projektowe obejmują m.in.: organizację wraz z młodzieżą wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości, zorganizowanie  wycieczki do Muzeum Niepodległości w Warszawie i Dworku „Milusin” w Sulejówku, przygotowanie  akademii szkolnych z okazji Święta Niepodległości oraz Dnia Patrona Szkoły z udziałem pocztu sztandarowego szkoły, wykonanie gazetek i dekoracji ściennych dot. niepodległości państwa polskiego,  przygotowanie imprezy czytania „Pana Tadeusza” dla społeczności lokalnej, przygotowanie audycji radiowej przybliżającej działalność bohaterów II RP, przygotowanie, wydanie i kolportaż na terenie szkoły i miasta numeru gazetki szkolnej „Koń Kościuszki” dotyczącego wydarzeń historycznych, bohaterów narodowych, polskich osiągnięć z okresu II Rzeczypospolitej, zorganizowanie i przeprowadzenie międzyszkolnej gry terenowej „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego” na terenie miasta wzdłuż Alei im. J. Piłsudskiego, zorganizowanie Nocnego Maratonu Filmu Historycznego w internacie szkoły, organizacja spotkania z lokalnym kombatantem AK – kpt. Edmundem Brożkiem (gawęda kombatanta z młodzieżą, wspólny śpiew wojskowych piosenek przy „partyzanckim” poczęstunku), organizację spotkania połączonego z wykładem nt. historii naszej „małej ojczyzny” z regionalistą - prezesem PTTK oddział we Włodawie p. Mieczysławem Tokarskim, zorganizowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu plastycznego „Moja Niepodległa”, przygotowanie przez poszczególne klasy bannerów pt. „Drzwi do Niepodległej” i ich ekspozycję na drzwiach lokalnych urzędów i instytucji kultury, kontynuację stałej opieki nad grobami żołnierzy na Cmentarzu Wojskowym we Włodawie, udział w Powiatowym Rajdzie Autokarowo-Pieszym „Śladami Walk Partyzanckich” organizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włodawie, odnowienie kącika historii szkoły i jej patrona T. Kościuszki na hallu szkoły, promocję działań projektowych wśród uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz społeczeństwa lokalnego.

   Koordynatorami projektu są p. Renata Sidoruk i p. Małgorzata Siedlik.

   Już dziś cała społeczność szkolna aktywnie i solidarnie  angażuje się w realizację założonych w projekcie zadań, ciesząc się, że żyjemy w wolnym, niepodległym państwie.

Sto lat! Vivat Niepodległa!

RS

Kategoria:

Realizacja Grantu z Fundacji Banku Zachodniego WBK w I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie już zakończona!

   I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki we Włodawie otrzymało w roku szkol. 2016/2017 grant z Fundacji BZ WBK w ramach Programu Grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” dofinansowany przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację projektu „Kultura jest cool!”.

   Projekt był realizowany od września do końca marca b.r. Jego beneficjentami byli wychowankowie internatu I LO. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie patologii wśród młodzieży, dostarczenie jej pozytywnych wzorców zachowań i alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promocja aktywnego uczestnictwa młodzieży w różnych formach kultury wysokiej, rozwijanie umiejętności korzystania z ofert instytucji kultury, nauka stosowania zasad savoir – vivre’u w praktyce.

   Dn. 30 marca b.r. uroczyście podsumowano projekt, wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe dla jego uczestników.    

   Młodzież w ramach projektu wzięła udział w zajęciach i warsztatach edukacyjno-wychowawczych i rekreacyjnych, przygotowała imprezy kulturalne i inscenizacje teatralne dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym we Włodawie, pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Różance, społeczności internackiej i lokalnej. Na zakończenie projektu uczestniczyła w wycieczce do Lublina, gdzie zwiedziła Muzeum Zamek Lubelski, lubelską Starówkę z przewodnikiem, obejrzała sztukę w Teatrze im. J. Osterwy i zjadła obiad w restauracji.

   W wyniku przeprowadzonych działań nastąpiła aktywizacja życia kulturalnego młodzieży w internacie i promocja pozytywnych wzorców zachowań społecznych.

   Projekt będzie kontynuowany długofalowo w przyszłości wśród następnych roczników wychowanków internatu I LO poprzez kultywowanie tradycji organizowania w internacie uroczystych wydarzeń i imprez kulturalnych.

   Koordynatorami projektu odpowiedzialnymi za jego realizację były Małgorzata Siedlik, Beata Sawczuk i Renata Sidoruk, Beata Sawczuk.

20170315 163147

Kategoria:

Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Tadeusza Kościuszki, w związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą jego śmierci. Kościuszko – Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej i przywódca ogólnonarodowego powstania – insurekcji kościuszkowskiej, to polski i amerykański generał, niezłomny bojownik w walkach o niepodległość. W Krakowie, w katedrze wawelskiej, w krypcie św. Leonarda spoczywają jego szczątki, u stóp Wawelu znajduje się jego pomnik, w naszym mieście obywatele usypali Kopiec Kościuszki – jeden z najtrwalszych symboli idei wolności i niepodległości Polski.

Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP str. 1

Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP str. 2

UCHWAŁA SENATU str. 1

UCHWAŁA SENATU str. 2

Kategoria:

   

01LOErasmus

Program Erasmus+ może zapewnić szkole udział w dofinansowanych możliwościach uczestnictwa w międzynarodowych działaniach, przynosząc trwałe korzyści dyrektorom placówek, uczniom, nauczycielom, szkole i szerszej społeczności. Dofinansowanie jest dostępne w postaci grantów, których celem jest wspomaganie działań wspierających edukację i szkolenia w placówce.

PROGRAM ERASMUS+

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WE WŁODAWIE

Akcja 1- Mobilność Edukacyjna

Nazwa beneficjenta: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

                                 www.1lo.wlodawa.pl

Wniosek numer: POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000857

Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej

Tytuł projektu: Enter the future

Kwota dofinansowania: 13345,00 Euro

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Koordynator projektu: Anna Daniluk

Kraj mobilności : Wielka Brytania

Uczestnicy mobilności: Arlena Krawczuk – dyrektor I LO we Włodawie, nauczycielka łaciny

                                      Anna Daniluk – nauczycielka języka angielskiego

                                      Agnieszka Kruk-Mazurek - nauczycielka języka angielskiego

                                      Ewa Kawiak - nauczycielka języka angielskiego

                                      Michał Ignatiuk – nauczyciel biologii

Instytucja przyjmująca: Bell Teacher Campus – Homerton College,

                                      Red Cross Lane, Cambridge CB2 OQU, Wielka Brytania

                                      www.bellenglish.com

Cele projektu:

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej,

- zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych,

- podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się,

- rozwój kompetencji społecznych i kulturowych,

- rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT: wykorzystania narzędzi informatycznych,

- porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów europejskich,

- zdobycie praktycznej wiedzy na temat nauczania metodą CLIL,

- zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego,

- potrzeba wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły oraz realizacji programów autorskich,

- nadanie placówce wymiaru europejskiego  poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy.

 

Harmonogram Działań Projektu

“ENTER THE FUTURE”

realizowanego w ramach programu ERASMUS+ w latach 2014-2016

w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie Etap 1 – Inicjacja projektu

 1. Powiadomienie zainteresowanych o przyznaniu dofinansowania i możliwości realizacji projektu
 2. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z ofertą  programu Erasmus+ – Mobilność kadry edukacji szkolnej akcja KA1
 3. Powołanie koordynatora projektu
 4. Poinformowanie organu prowadzącego i uzyskanie zgody na uczestnictwo nauczycieli w programie

Etap 2 – Organizacja projektu

 1. Opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły
 2. Opracowanie i złożenie wniosku
 3. Powołanie komisji rekrutacyjnej
 4. Rekrutacja do projektu
 5. Ogłoszenie listy beneficjentów wraz z listą rezerwową
 6. Wybór zespołu projektowego
 7. Przydzielenie prac i zadań zespołowi projektowemu
 8. Przeprowadzenie ankiet wśród uczestników projektu
 9. Wybór kursów metodycznych i językowych
 10. Opracowanie harmonogramu projektu 
 11. Opracowanie narzędzi do ewaluacji projektu
 12. Uzgodnienie zasad komunikacji
 13. Ustalenie szczegółowego harmonogramu projektu (etapy i zadania)
 14. Opublikowanie informacji o projekcie
 15. Podpisanie umów z beneficjentami
 16. Regulacja kwestii finansowych
 17. Organizacja transportu i ubezpieczenia uczestników

Etap 3 – Przygotowanie 

 1. Udział w szkoleniu dla nauczycieli zaczynających pracę z projektem Erasmus+ - Anna Daniluk, Agnieszka Kruk-Mazurek
 2. Przygotowanie językowe
 3. Przygotowanie pedagogiczne
 4. Przygotowanie kulturowe
 5. Przygotowanie organizacyjne
 6. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej przed odbyciem mobilności wśród uczestników wyjazdu

 

Etap 4 – Udział w mobilności

 1. Przyjazd na miejsce pobytu, zakwaterowanie
 2. Spotkanie organizacyjne
 3. Realizacja mobilności zgodnie z ustalonym programem
 4. Organizacja czasu wolnego i realizacja zaplanowanego programu kulturalnego (zwiedzanie Cambridge, Oxfordu, Londynu, Ely, Bury St. Edmund’s)
 5. Monitoring przebiegu mobilności (ewaluacja)
 6. Zakończenie mobilności, przekazanie dokumentów Europass i certyfikatów ukończenia kursów
 7. Powrót do miejsca zamieszkania

Etap 5 – Upowszechnienie i zakończenie projektu

 1. Ewaluacja projektu: przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po odbytej mobilności – wyniki ewaluacji
 2. Kompletowanie dokumentów przez każdego uczestnika mobilności: Europass mobility
 3. Opublikowanie artykułu na szkolnej stronie internetowej oraz w lokalnej gazecie „Tydzień Włodawski” na temat programu Erasmus Plus oraz doświadczeń zdobytych podczas kursu językowego i metodycznego
 4. Upowszechnienie rezultatów
 5. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z Radą Pedagogiczną, z nauczycielami w zespołach przedmiotowych, z uczniami naszej szkoły i szkół lokalnych, z rodzicami naszej szkoły podczas zebrań z rodzicami, ze społecznością lokalną
 6. Zorganizowanie Dnia Języków Obcych, międzyszkolnego konkursu plastyczno-językowego, konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz powiatowego konkursu piosenki anglojęzycznej
 7. Dni Otwarte Szkoły – stworzenie tablicy informującej o projekcie i mobilnościach kadry nauczycielskiej, prezentacja multimedialna promująca projekt dla społeczności lokalnej rozmowy z uczniami i nauczycielami gimnazjum
 8. Lekcje otwarte prowadzone przez nauczycieli języka angielskiego, łaciny i biologii
 9. Konkurs multimedialny „Ecological Issues”
 10. Przeprowadzenie debaty Oxfordzkiej: „Święta anglosaskie nie powinny być obchodzone w Polsce”
 11. Konkurs multimedialny „British Icons”
 12. Spotkanie z nauczycielami zainteresowanymi wnioskowaniem do akcji K1 – Mobilność Kadry
 13. Szkolenie kadry nauczycielskiej na temat funkcjonowania platformy eTwinning
 14. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników projektu.
 15. Przygotowanie raportu z programu Erasmus Plus dla Dyrekcji i rady pedagogicznej
 16. Rozliczenie finansowe projektu
 17. Zdanie raportu z przebiegu projektu
 18. Zakończenie projektu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: zrobić link

OPIS KURSÓW I PROGRAM SZKOLEŃ:

“BRINGING BRITISH CULTURE TO LIFE1”

“BRINGING BRITISH CULTURE TO LIFE2”

“CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING”

“LANGUAGE IMPROVEMENT FOR TEACHERS1”

“CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING2”

PISZĄ O NAS: http://www.archiwum.nowytydzien.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=34490:kadra-z-ko%C5%9Bciuszki-na-uniwersytecie-w-cambridge&Itemid=44

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA „MOBILNOŚĆ KADRY I LO IM.T. KOŚCIUSZKI WE WŁODAWIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ : http://slideplayer.pl/slide/11795008/

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZASAD UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS+:www.erasmusplus.org.pl

www.frse.org.pl/program/erasmus-plus

www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Regulamin rekrutacji

Final Report to raport końcowy Erasmusa

 

11LOERAlogo